VEK Logo

Volle Evangelie Kerk Bronkhorstspruit

(013) 932-0810

Bronkhorstspruit Gemeente

Die Bronkhorstspruit Gemeente is 'n Missionêre Gemeente met 'n deelnemende Bestuur waar lidmate aangemoedig word om aktief betrokke te raak by kerkaktiwiteite, om sodoende hul eie roeping uit te leef op grond van die Heilige Woord van God.

Bestaansregverklaring

Deur ons handel en wandel 'n spiëelbeeld van Christus te wees.

Gemeente Leuse

ONS GEE OM

Visie

Om u toe te rus tot die uitnemendheid in Christus Jesus

Deur u op te bou in u:

 • Morele Uitnemendheid = U is Sy Bruid
 • Geestelike Uitnemendheid = U is Sy Tempel
 • Funksionele Uitnemendheid = U is Sy Kanaal
 • Verhoudings Uitnemendheid = U is Sy Getuie
 • Missie

 • Om elke soekende, verlore, beseerde, depressiewe en moedelose persoon wat die gemeente besoek, te bedien in Liefde, Aanvaarding, Hoop, Leiding en Onderskraging.
 • Om die Goeie Nuus van Jesus Christus te verkondig
 • Om u te ontwikkel tot Geestelike volwassenheid deur Godgegewe Geesgevulde: Lofprysing en Aanbidding, Woordbediening en studie, Gebedsessies, Broer Bediening, Suster Bediening, Jeug Bediening en Kinder Bediening
 • Om u te help om u gawes en talente te ontdek en te ontwikkel.
 • Wat ons glo

 • In die Heilige, Geskrewe Woord van God - Die Ou Testament en die Nuwe Testament.
 • In God Drie-Enig - Vader, Seun en Heilige Gees.
 • Dat Jesus Christus die eniggebore Seun van God is, verwek deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria.
 • Dat Jesus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en op die derde dag uit die dood opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit vandag nog aan die regterhand van God, ons Vader.
 • Dat Jesus klaar versoening gedoen vir almal se sondes en dat almal wat Hom aanvaar en aanneem as Verlosser en Saligmaker, die ewige lewe ontvang.
 • Jesus kom weer terug om Sy Bruid te kom haal.
 • Dat die Heilige Gees by ons en in ons is en dat Hy ons herinner aan God se Wil vir ons.
 • Ook dat die Heilige Gees gawes aan God se kinders gee, sodat hulle effektief kan funksioneer.
 • Ons glo aan 'n oordeelsdag waar regverdiges en onregverdiges uit die dood sal opstaan en voor die Regterstoel van God sal verskyn.
 • Dat die een ware Kerk almal insluit wat deur Jesus Christus verlos is en wedergebore is deur die Heilige Gees.
 • Dat die doop die onderdompeling in water is van die gelowige, as 'n belydenis van dentifikasie met Christus se dood en opstanding en dat sonder Heiligmaking geen mens God sal sien nie.
 • Die Nagmaal versinnebeeld die gebroke liggaam en vergote bloed van die Offerdood van Jesus.
 • Gemeente Ontwikkeling

  Om die Visie en Missie van die gemeente te bereik, word geestelike ontwikkeling op 4 pilare gebaseer (Heb 10:22-25)

  Fondasie en die Hoeksteen: Jesus Christus

  Pilare:

 • Wedergeboorte - Deur die aanneming van Jesus Christus as persoonlike Saligmaker, Redder en Verlosser.
 • Doop - Die uitwaartse teken van afsterwe tot self en 'n nuwe lewe in Christus op te neem.
 • Lidmaatskap - Om deel te word van die Liggaam van Christus in volkome oorgawe en betrokkenheid.
 • Geestelike Volwassenheid - Om toegerus te word sodat u as gelowige bruikbaar kan wees vir die Koninkryk van God.
 • Gemeente Bedieninge

  Die gemeente beskik tans oor die volgende bedieninge:

 • DORKAS: Die Dorkas is die Welsynbediening wat omsien na die weduwee en wese in die gemeenskap.
 • EVANGELISASIE: Die Evangeliesasiespan is verantwoordelik vir die missionêre uitreiking op die markplein van die lewe.
 • INTERSESSORS: Hierdie groep gelowiges tree in vir die gemeente en gemeenskap en doen geestelike oorlogvoering voor elke Erediens.
 • KERKRAAD: Die Kerkraad is die Leierskorps van die gemeente wat toesien dat die geestelike standaarde van die gemeente volgens die beginsels van die Woord is.
 • KINDERKERK: (Agapé Kids) Kinders is baie belangrik in die gemeente en hulle geestelike welstand lê ons baie na aan die hart.
 • Y-4-J: Is die Jeugaksie in die gemeente wat omsien na die behoeftes van die jeug.
 • MUSIEK: Die groep wat die gemeente moet lei en die atmosfeer moet skep deur lofprysing en aanbidding tot in God se Teenwoordigheid.
 • NOODDIENSTE KAPELANE: Hierdie lidmate is beskikbaar in tye van noodinsidente vir geestelike bystand.